10.1 ಸಂಭಾಷಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತ (Spoken Sanskrit) Part 1

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.

Beginner 5(1 Ratings) 120571 Students enrolled
Created by Poorna Nanda Last updated Tue, 13-Jul-2021 Sanskrit
What will i learn?
 • ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ.

Curriculum for this course
28 Lessons 02:43:20 Hours
ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ
1 Lessons 00:05:50 Hours
 • ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರಿಚಯ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 1 - ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಗಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 2 - ನಾಮಪದ (ಸುಬಂತಂ) 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 3 - ಕ್ರಿಯಾಪದ (ತಿಂಙಂತ) 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 4 – ಸರ್ವನಾಮ ಪರಿಚಯ 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 5– ಪ್ರಶ್ನಾತ್ಮಕ ಪದಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 6– ವಿಶೇಷಣ ಪದಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 7 - ಜನರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 8 - ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 9 - ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 10 - ಸಮಯ, ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದಿಕ್ಕು 00:05:50
 • ಅಧ್ಯಾಯ 11 – ಸಾಂಖ್ಯಾ ಪರಿಚಯ 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 1 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 2 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ - ಏಕವಚನದ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 3 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ - ಏಕವಚನ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 4 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಏಕವಚನದ (ಪ್ರಥಮ ಪುರುಷ) ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 5 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಏಕವಚನದ (ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ) ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 6 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಏಕವಚನದ (ಮಧ್ಯಮ ಪುರುಷ) ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 7 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಬಹುವಚನದ (ಉತ್ತಮ ಪುರುಷ) ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 8 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 9 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 10 - ಸರ್ವನಾಮದ ಸರಳ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 11 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 12 - ಸರ್ವನಾಮ ಪದ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 13 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 14 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಅಭ್ಯಾಸ 15 - ವರ್ತಮಾನಕಾಲದ ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ವಾಕ್ಯಗಳು 00:05:50
 • ಭಾಗ 1 - ಮುಕ್ತಾಯ 00:05:50
Requirements
 • ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಓದುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅವಶ್ಯಕ
+ View more
Description

29. ಸಂಭಾಷಣಾ ಸಂಸ್ಕೃತ (Spoken Sanksrit)

ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ.


+ View more
Other related courses
00:00:00 Hours
0 5 ₹5000
03:04:27 Hours
Updated Fri, 29-Oct-2021
5 2 ₹4000 ₹2000
About the instructor
 • 50 Reviews
 • 13384 Students
 • 34 Courses
+ View more

Sri Poornananda is a Orthodox Practitioner of Vedic Hinduism. Born in Bangalore to a traditional Brahmin family, he has completed post graduation in Computers, and worked in many organizations. He was also the head of many Manuscript Preservation Projects. From the birth, he is studying and practicing the orthodox Vedic practices, and in recent times working on many projects which will enable technology to simplified learning of Vedic Shastras.

Student feedback
5
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 100%
Reviews
 • Thu, 01-Jul-2021
  alain piret
₹2000 ₹4000
Buy now
Includes:
 • 02:43:20 Hours On demand videos
 • 28 Lessons
 • Access on mobile and tv
 • Full lifetime access
 • Compare this course with other